Zásady ochrany osobných údajov

Nakoľko nám ide o ochranu osobných údajov našich zákazníkov k ich zberu pristupujeme zodpovedne a podľa predpisov o ochrane osobných údajov. Nižšie popisujeme, ktoré osobné údaje sú získané pri návšteve a využívaní služieb skiba.sk, za akým účelom tieto údaje využívame a aké sú ďalšie podmienky ich spracúvania.

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany súkromia a spracúvania osobných, údajov v spoločnosti a informácie poskytnuté prevádzkovateľom v zmysle nariadenia GDPR („General Data Protection Regulation”) nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, platné a účinné od 25.05.2018 a 18/2018 Zákona o ochrane osobných údajov ďalej v texte len ako („Zákon a GDPR”) a (ďalej aj len ako „Podmienky“)

Obchodná spoločnosť Skiba s.r.o, Sliačska 2831 02 Bratislava, IČO: 47250909, zapísaná v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 92202/B (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Pri používaní a spracúvaní osobných údajov prísne dodržiava príslušné predpisy o ochrane osobných údajov. Právo na používanie osobných údajov ako anonymných dát prislúcha s výhradou nižšie opísaných práv dotknutých osôb v zákonnom prípustnom rozsahu spoločnosti.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí iba pre www.skiba.sk (ďalej ako "naša webová stránka") a s ňou súvisiace podstránky, avšak nie pre webové stránky, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími stranami. Skontrolujte, prosím, vyhlásenia o ochrane osobných údajov webových stránok, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími stranami, pretože tieto webové stránky nepodliehajú našej kontrole a prevádzkovateľnie je zodpovedný za ich obsah a opatrenia na ochranu osobných údajov. Prosím, berte na vedomie, že internetové stránky tretích osôb majú svoje vlastné pravidlá ochrany súkromia, ktoré by ste si v záujme ochrany svojho súkromia mali dôkladne prečítať pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov tretím osobám.

1. BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

1.1 Zabezpečenie osobných údajov.

Spoločnosť dodržiava prísne bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k týmto osobným údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom ako aj k ich inému neoprávnenému spracovaniu či zneužitiu. Spoločnosť vyžaduje dodržiavanie rovnako prísnych opatrení na zaistenie bezpečnosti spracovávania osobných údajov aj od všetkých sprostredkovateľov, ktorých využíva a to na základe uzatvorených zmlúv o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov v zmysle čl. 28 Nariadenia.

Prijaté opatrenia podliehajú pravidelnej kontrole a priebežne sú prispôsobované podľa najnovších poznatkov stavu techniky. Pokiaľ by došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov, budeme Vás bez zbytočného odkladu v priebehu 72 hodín informovať, ak by takéto porušenie ochrany Vašich osobných údajov mohlo viesť k vysokému riziku pre Vaše práva.

1.2 Ak ste dostali prístupové údaje na prístup k našim on-line nástrojom na našej webovej stránke a jej používaniu, ste zodpovedný ako používateľ za bezpečné uschovanie svojho mena a hesla a za ich uchovanie v tajnosti.

1.3. Vaše OÚ sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Systém kódovania SSL (Secure Socket Layer) sa najčastejšie využíva pre bezpečnú komunikáciu s webovými servermi. OÚ v našich systémoch ako internetová stránka sú zabezpečené primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

Dotknutá osoba. Každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Súhlas dotknutej osoby. Akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Osobné údaje. Údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Spracúvanie osobných údajov. Spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Porušenie ochrany osobných údajov. Porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene alebo k neoprávnenému poskytovaniu prenášaných, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo k neoprávnenému prístupu k nim.

Prevádzkovateľ. Každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.

Sprostredkovateľ. Každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Príjemca - je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou: za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov.

Treťou stranou - je každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľom, sprostredkovateľom alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje.

Sledovanie navštívených stránok

Za účelom spracúvania štatistických údajov o využívaní našej ponuky v e-shope a navštívených stránkach využívame služby Google Analytics od spoločnosti Google , ktorá je certifikovaná pre ochranu osobných údajov v oblasti sledovania návštevnosti webu.

Údaje zhromažďované kvôli návštevnosti stránok

Počas návštevy skiba.sk sú prostredníctvom zabudovaného kódu zhromažďované a vyhodnocované nasledujúce údaje, ktoré sú poskytované vašim prehliadačom:

 • žiadosť (názov požadovaného dátového súboru) (napr. www.príklad.sk/index.html)
 • typ a verzia prehliadača (napr. Opera 5.0)
 • jazyk prehliadača (napr. Slovenčina)
 • používaný operačný systém (napr. Windows 7)
 • rozlíšenie okna prehliadača
 • rozlíšenie obrazovky
 • aktivácia JavaScript
 • zapnutie/vypnutie Java
 • zapnutie/vypnutie cookies
 • Referrer URL (predchádzajúca navštívená stránka)
 • IP adresa
 • čas prístupu
 • kliknutia

Za účelom tvorby marketingu a remarketingu ďalej údaje spracovávame pomocou vnoreného javascript kódu týchto certifikovaných externých služieb: Google Adwords, Facebook pixel.

Cookies

Na viacerých miestach v našom e-shope používame tzv. cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a prehliadač povoľuje ich ukladanie. Cookies nemôžu byť priradené konkrétnej osobe a neobsahujú žiadne osobné údaje. Spojenie týchto údajov s inými zdrojmi údajov o vašej osobe je vykonané iba za predpokladu, že ste nám udelili váš výslovný súhlas na stránke skiba.sk

Akceptácia cookies nie je nevyhnutnou požiadavkou pre umožnenie vstupu do e-shopu. Upozorňujeme vás však na to, že funkcie nákupného košíka a objednanie produktov je možné iba za predpokladu, že ste aktiváciu technických cookies, ktoré sú nevyhnutné kvôli funkcionalitám eshopu skiba.sk akceptovali. Údaje získané z použitia týchto cookies budú použité výhradne na technické zabezpečenie vášho nákupu a po niekoľkých dňoch budú vymazané.

Najčastejšie nami používané cookies sú dočasné cookies (tzv. session cookies), ktoré budú vymazané po ukončení relácie prehliadača. Okrem toho existujú aj dlhodobé cookies (tzv. persistant cookies), pomocou ktorých vás vieme rozpoznať ako návštevníka. Cookies nespôsobujú žiadne škody na vašom počítači a neobsahujú žiadne vírusy.

Využívané sú predovšetkým nasledujúce cookies:

 • čisto technické cookies, ktoré sú nevyhnutné kvôli funkcionalitám e-shopu a pre optimálne zobrazenie pre zákazníka (napr. funkcia prihlasovania, životnosť: 10 dní; funkcionality nákupného košíka, životnosť: 10 dní; posledné prezerané produkty, životnosť: 10 dní) [nazovshopu]

Na stránkach skiba.sk sa nachádzajú aj prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole spoločnosti Trendlux, s.r.o.. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napr. nástroje spoločností Google, Facebook či Glami) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube. To má za následok prijatie súborov cookies od týchto služieb tretích strán. Spoločnosť Trendlux, s.r.o.. nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookies. Ak chcete vedieť, ako ich tieto tretie strany používajú, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookies ich služieb.

V nastaveniach prehliadača môžete stanoviť, či môžu byť cookies používané alebo nie. Ak si neželáte byť sledovaný výlučne na stránke skiba.sk, môžete vyjadriť nesúhlas (pozri bod I. a) sledovanie navštívených stránok.

Získavanie, spracovanie a použitie osobných údajov

Kontaktné informácie

Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sa spracúvajú vaše osobné údaje je:

Skiba s.r.o.
Sliačska 2
831 02 Bratislava

Kategórie osobných údajov

V závislosti od toho, ktoré naše služby využívate, zhromažďujeme nevyhnutné informácie na ich vybavenie.

Pokiaľ u nás nakupujete, pre vybavenie Vašej objednávky zhromažďujeme tieto údaje:

 • Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo, jazyk, IP adresa

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretej osobe, ak je to nevyhnutné pre vybavenie vašich objednávok a riadne plnenie kúpnej zmluvy. Potrebujeme vaše meno, priezvisko, adresu (bydliska/doručenia tovaru), e-mail, telefónne číslo. Vaša emailová adresa slúži ako komunikačný prostriedok. Na zadanú emailovú adresu vám bude zaslané potvrdenie objednávky, ako aj informácie o priebehu doručovania tovaru. V rámci spracovania objednávky a plnenia kúpnej zmluvy sú údaje poskytované našim zmluvným poskytovateľom logistických služieb. Údaje môžu byť poskytovateľmi služieb použité výhradne na účely plnenia kúpnej zmluvy. Vaše osobné údaje spracúvame len počas trvania účelu, na ktorý sme ich získali.

Pre objektívne vyhodnocovanie spokojnosti s našimi službami využívame službu tretej strany, Heureka.sk, ktorá vám 10 dní po objednávke zašle formulár na ohodnotenie jej vybavenia. V rámci tejto služby odosielame do Heureka.sk ID objednávky, vašu emailovú adresu, názvy a kódy zakúpených produktov.

Pokiaľ sa u nás registrujete pre budúce nákupy, potrebujeme k tomu tieto informácie:

 • Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú daresu, telefónne číslo, jazyk.

Pokiaľ si objednávate odber nášho newslattera:

 • e-mailová adresa, stav autorizácie cez zaslaný aktivačný odkaz, IP adresa

Pre odosielanie newsletterov používame tzv. double opt-in metódu. To znamená, že ich budete dostávať iba vtedy, ak aktiváciu tejto služby potvrdíte kliknutím na odkaz v e-maile doručenom na vašu e-mailovú adresu po vykonaní prihlásenia. Ak si viac nebudete želať zasielanie newsletterov, môžete ho kedykoľvek zrušiť. Stačí kliknúť na odkaz v pätičke každého takéhoto e-mailu alebo kontaktovať našu zákaznícku podporu.

Formulárové údaje

Na stránke skiba.sk môžete využiť niektoré formuláre na prenos údajov k nám, ako je napríklad otázka na predajcu. Pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, budú tieto údaje v poliach formulára uchované a štatisticky vyhodnocované.

Konto zákazníka

Prostredníctvom registrácie si môžete zriadiť svoj účet. V tomto účte vidíte nami uložené údaje o vašich objednávkach (spracovaných aj nespracovaných).

Bezpečný prenos údajov

V prípade, že máte u nás registráciu, prístup k vášmu kontu je možný iba po zadaní vami zadaného hesla. S prístupovými informáciami by ste mali zaobchádzať dôverne a svoj prehliadač po ukončení činnosti zavrieť, predovšetkým vtedy, ak je počítač využívaný viacerými osobami Trendlux, s.r.o. nepreberá zodpovednosť za neoprávnené nakladanie alebo iné zneužitie hesla.

Nesúhlas s použitím údajov

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním údajov s účinnosťou do budúcna. Odhlásiť sa z odberu newslettera môžete prostredníctvom odkazu v pätičke každého z nich. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonaného na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním.

Okrem toho budú uložené osobné údaje vymazané, ak sa rozhodnete svoj súhlas odvolať, ak údaje spracúvané za účelom dosiahnutia určitého účelu nie sú ďalej potrebné alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné.

Právo na informácie a ďalšie práva dotknutých osôb

Máte právo si uplatniť svoje práva v zmysle GDPR a to (i) právo na opravu, (ii) právo na výmaz, (iii) právo na prenosnosť údajov, (iv) právo namietať, (v) právo na odvolanie súhlasu, (vi) právo na prístup k informáciám, (vii) právo na obmedzenie. Tieto práva môžete uplatniť priamo v spoločnosti oznámením na e-mailovej adrese profikuchar@profikuchar.sk

Právo na informácie.

Môžete od nás požadovať potvrdenie/informácie, či a v akej miere sa spracúvajú Vaše OÚ. My ako spoločnosť sme povinný poskytnúť na základe Vašej žiadosť informácie do 30 dní od doručenia takej žiadosti. Túto lehotu môžeme predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade by sme Vás informovali.

Právo na opravu.

Máte právo, aby sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše nesprávne OÚ, ktoré sa Vás týkajú prípadne doplnili Vaše neúplné OÚ.

Právo na výmaz.

Môžete požadovať vymazanie svojich osobných údajov pokiaľ, už zanikol účel (dôvod), na ktorý boli zbierané, ide o neoprávnené (nezákonné) spracúvanie, spracúvanie zasahuje neúmerne do Vašich oprávnených chránených záujmov alebo sa spracúvanie údajov opiera o Váš súhlas a Vy ste ho odvolali. Existujú však dôvody, kedy nemôže prísť k okamžité vymazaniu Vašich údajov a to napr. lehoty uložené zákonom.

Právo na prenosnosť údajov

Môžete od nás požadovať, aby sme OÚ, ktoré ste nám poskytli dali k dispozícií v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a za predpokladu, že sa OÚ spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, na základe zmluvy a spracúvanie OÚ sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať

Ak, spracúvame Vaše OÚ na právnom základe oprávnený záujem alebo verejný záujem, môžete podať kedykoľvek námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov. Nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme naše nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Odvolanie súhlasu

V prípadoch, kedy ste nám udelili súhlas, Vás informujeme, že tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolať ho môžete rovnakým spôsobom ako ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich údajov pred odvolaním súhlasu, avšak o tejto skutočnosti musíte byť pred poskytnutím súhlasu informovaná.ň

Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich údajov, keď

- popierate správnosť týchto údajov, a to po dobu, ktorá nám umožní správnosť údajov preveriť,

- spracúvanie Vašich údajov je neoprávnené, zmazanie však odmietnete a namiesto toho požadujete obmedzenie používania údajov,

- už údaje na plánovaný účel nepotrebujeme, avšak Vy potrebujete tieto údaje ešte na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, alebo

- ste podali námietku voči spracúvaniu údajov.

Právo podať návrh na začatie konania dotknutou osobou.

Ak, ste toho názoru, že sme pri spracúvaní Vašich osobných údajov porušili Zákon alebo/a GDPR, prosíme Vás aby ste nás kontaktovali, aby sme mohli objasniť prípadné otázky. Avšak máte samozrejme právo podať sťažnosť na slovenskom úrade na ochranu osobných údajov. Vzor návrhu je zverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 02Bratislava. Úrad posúdi Váš podnet do 30 dní a rozhodne do 90 dní alebo lehotu môže primerane predĺžiť.

Služby poskytované v rámci skiba.sk, na ktoré sa podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok vyžaduje súhlas dotknutej osoby, nie sú určené priamo osobám mladším ako 16 rokov.

© 2024 skiba.sk

eshop na mieru vytvorilo vibration.sk